+30 26450 29 339 • +30 693 400 90 40

Διαδικασία Αγοράς Ακινήτων

Η αγορά ακινήτου στην Ελλάδα είναι για εμάς μία συνήθης διαδικασία.

Για τον οποιονδήποτε ωστόσο προσπαθήσει να την ακολουθήσει χωρίς σοβαρή επαγγελματική υποστήριξη θα είναι σίγουρα μία ιδιαίτερα πικρή εμπειρία λόγω της πολυπλοκότητας και των πολυάριθμων νομικών λεπτομερειών.

Η εταιρεία μας μπορεί να είναι αρωγός σε όλη την διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει:

 • Αναζήτηση τού κατάλληλου ακινήτου,
 • Νομικό Έλεγχο και Συμβουλές,
 • Τεχνικό έλεγχο,
 • Κατασκευαστικές προτάσεις με συγκεκριμένο προϋπολογισμό,
 • Οικονομικές συμβουλές (επενδυτικές προτάσεις, ενεργοποίηση οικονομικών προνομίων κ.λπ.),
 • Έκδοση Α.Φ.Μ.,
 • Διαδικασία συμβολαίου (προετοιμασία, πληρωμή φόρων, συμβολαιογραφική πράξη, μεταγραφή),
 • Δήλωσης ιδιοκτησίας στις Φορολογικές Αρχές εντός μηνός (μέσω λογιστή),
 • Υλοποίηση επενδυτικών προτάσεων,
 • Ετήσιες φορολογικές δηλώσεις (ακίνητης περιουσίας καιεισοδήματος),
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση επενδύσεως,
 • Κατασκευή ακινήτου,
 • Διαχείριση Ακινήτου.

Η πολυετής επαγγελματική εμπειρία μας είναι στην διάθεσή σας.

Έξοδα αγοράς

Η αγορά ακινήτων επιβαρύνεται πέραν της αξίας τού ακινήτου και με μερικά επιπλέον έξοδα τα οποία βαρύνουν εκ τού νόμου τον αγοραστή.

 • Φόρος αγοράς επί της μεγαλύτερης αξίας μεταξύ τής τιμής αγοράς και τής αντικειμενικής αξίας: 3%.
 • Μεσιτικό κόστος: 3 % (περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι).
 • Κόστος συμβολαιογράφου και μεταγραφής τού συμβολαίου: κατόπιν συμφωνίας.
 • Νομικές υπηρεσίες: κατόπιν συμφωνίας.

Ανά περίπτωση επιβαρύνονται οικονομικά με περαιτέρω έξοδα:

 • Ο τεχνικόςέλεγχος,
 • Κατασκευαστικές προτάσεις με συγκεκριμένο προϋπολογισμό,
 • Οικονομικές συμβουλές και λογιστικές υπηρεσίες,
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση επενδύσεως,
 • Κατασκευή ακινήτων, και
 • Διαχείριση Ακινήτων.

Κίνητρα για νέες επενδύσεις

Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στην επόμενη ημέρα.

Ήδη έκανε πολλά και σημαντικά διορθωτικά βήματα για να ξεπεράσει το χθες, και πολλές σημαντικές κινήσεις για να περάσει στο αύριο.

Στα πλαίσια αυτά προσφέρονται αξιοσημείωτα κίνητρα σε νέες επενδύσεις σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, όπως αυτούς τής κτηματαγοράς και τής Τουριστικής αγοράς.

Συγκεκριμένα:

 • Μείωση τού φόρου αγοράς από 10% σε 3%,
 • Οι μεγάλες επενδύσεις σε συγκεκριμένους τομείς χαρακτηρίζονται ως Στρατηγικές Επενδύσεις, και προσφέρεται για τον λόγο αυτό:
  • Ιδιαίτερη επιτάχυνση των διαδικασιών με παράκαμψη τής συνήθους διαδικασίας,
  • Φορολογικές ελαφρύνσεις διαφόρων μορφών,
  • Διαμεσολαβητής για την άμεση διευθέτηση οποιουδήποτε ζητήματος (Ombudsman)
  • Άδεια παραμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και σε μέλη των οικογενειών τών εκπροσώπων των επενδυτικών φορέων και των συνεργατών τους.
 • Επιδοτήσεις Νέων Επενδύσεων σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους αναμένεται να ενεργοποιούνται περιοδικά.
 • Παρέχεται άδεια διαμονής 5 (+5) ετών σε πολίτες τρίτων χωρών και στα μέλη της οικογένειάς τους, όταν αυτοί προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, ή έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας χρονομεριστική μίσθωση, ή δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα  η αξία τών οποίων υπερβαίνει τις 250.000 Ευρώ. Η άδεια επεκτείνεται για επιπλέον 5 έτη, αν διατηρείται η ιδιοκτησία και μετά την πάροδο της πρώτης πενταετίας.
 • Παρέχονται κατασκευαστικά κίνητρα για την κατασκευή και λειτουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.
 • Με την Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) σε έργα δημιουργίας υποδομών και παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου παρέχεται η δυνατότητα σημαντικότατων και επικερδών επενδύσεων οι οποίες θα προσφέρουν άμεσα στην ποιότητα ζωής στην Ελλάδα.
 • Στην Ελλάδα λειτουργούν πλέον εταιρίες ειδικής νομικής μορφής, οι εταιρίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ), που είναι συνεταιρισμοί με προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα και απευθύνονται σε ιδιωτικά κεφάλαια και σε εταιρίες επιχειρηματικών συμμετοχών. Τα ΑΚΕΣ προσφέρουν μεταξύ άλλων:
  • φορολογική διαφάνεια,
  • δυνατότητα στους ξένους μετόχους να μην διατηρούν μόνιμη έδρα στη χώρα,
  • έκπτωση από το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) τών αμοιβών διαχείρισης σε ελληνικές εταιρείες,
  • μηδενικό φόρο για τα κέρδη από την πώληση των μετοχών τους, των δικαιωμάτων μετοχών, τού συμβόλαιο ίδρυσης και διαχείρισης κ.α.

Όλα τα ανωτέρω αποδεικνύουν τον σαφή και εξωστρεφή προσανατολισμό της Ελλάδας στον τομέα της οικονομίας.

Εδώ βρίσκεται η δική σας συμμετοχή.

Πιστέψτε στην Ελλάδα.
Επενδύστε στην Ελλάδα.
Συνεργαστείτε με την Ελλάδα.